Algemene voorwaarden oppas- en uitlaatdienst

1. Algemeen en definities
1.1 Diergezind gevestigd te Geestenspoor 39, 2180 Ekeren. Vertegenwoordigd door Veerle Ory met ondernemingsnummer 0727.979.159, hierna te noemen: Diergezind
1.2 Persoon (huisdiereigenaar) die de overeenkomst heeft ondertekend, hierna te noemen: ‘Eigenaar’ of ‘je’.
1.3 Door de overeenkomst te tekenen verklaart de eigenaar op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden van Diergezind en deze te hebben gelezen en goed te keuren.
1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Diergezind en de eigenaar. Eventuele uitzonderingen zijn enkel van toepassing bij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord door Diergezind.
1.5 Diergezind houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Wijziging van de tarieven alsook van de Algemene Voorwaarden zal tenminste een maand op voorhand bekend gemaakt worden.
1.6 Op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
1.7 Diergezind is niet aan te merken als eigenaar van het huisdier.
1.8 Diergezind is door ondertekening van de overeenkomst gemachtigd de hond uit te laten of het huisdier te verzorgen.
1.9 Diergezind behoudt zich het recht om bij reden van overmacht af te zien van de opdracht. Diergezind geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de eigenaar zodra er sprake is van een dergelijke onvoorziene omstandigheid.
1.10 Diergezind behoudt zich het recht om de opdrachten tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. Diergezind dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan eigenaars.
1.11 Diergezind heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst.
1.12 Ingeval de eigenaar sleutel(s) overhandigt aan Diergezind, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, wordt er een sleutelcontract ondertekent. Diergezind verbindt zich ertoe de sleutel zorgvuldig in bewaring te nemen, niet te voorzien van adresgegevens, niet te dupliceren, enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht en op vraag van de eigenaar of bij beëindiging van de opdracht de sleutel onmiddellijk terug te geven. Bij verlies of diefstal van de sleutel(s) zal Diergezind de eigenaar zo snel mogelijk verwittigen zonder daarbij aansprakelijk kunnen gesteld te worden voor eventuele schade als gevolg daarvan.

2. Diensten
2.1 Diergezind verzorgt de huisdier(en) en laat de hond(en) uit naar de wensen van de eigenaar zoals aangegeven in de overeenkomst en tijdens het kennismakingsgesprek.
2.2 Wanneer in het belang van de gezondheid van het huisdier het nodig mocht zijn om eventuele aanpassingen te doen aan het voer zal Diergezind dit doen. Eventueel gemaakte kosten worden dan aan u doorberekend.
2.3 Diergezind zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van een huisdier een dierenarts bezoeken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij eigenaar in rekening worden gebracht. De eigenaar wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zal Diergezind eerst handelen, daarna pas contact met de eigenaar op te nemen.
2.4 Diergezind verbindt zich ertoe om op een positieve manier om te gaan met de dieren.
2.5 Tijdens wandelingen mag Diergezind de hond aanlijnen of aflijnen naar eigen inzicht.
2.6 Tijdens wandelingen mag Diergezind de hond naar eigen inzicht toelaten of verbieden om te zwemmen.
2.7 Indien een huisdier wegloopt of verloren loopt, dan verbindt Diergezind zich ertoe om alles in het werk te stellen om de hond terug te vinden en thuis te brengen, echter zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
2.8 Diergezind verbindt zich ertoe om gedrag van een huisdier dat mogelijk als storend wordt ervaren (door andere dieren, door andere mensen) te voorkomen. Hiertoe dient Diergezind op de hoogte te zijn van specifiek gedrag dat het huisdier stelt. De eigenaar van het huisdier is verplicht Diergezind (tijdens het kennismakingsgesprek, maar ook later) van mogelijk storend gedrag op de hoogte te brengen.
2.9 Diergezind kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van storend gedrag van het dierwaar Diergezind vooraf niet van op de hoogte werd gesteld door de eigenaar.
2.10 Diergezind behoudt zich het recht voor om te weigeren een hond mee te nemen tijdens een wandeling. Diergezind behoudt zich tevens het recht voor om hierover niet in discussie te treden.
2.11 Diergezind kan weigeren een hond mee te nemen die zich niet sociaal gedraagt naar mens of dier.
2.12 Diergezind kan weigeren een hond mee te nemen die de basiscommando’s (Kom hier; zit; af/liggen; blijf; volgen) niet voldoende kent of ze niet voldoende opvolgt.
2.14 In geval van extreme weersomstandigheden die een gevaar opleveren voor de gezondheid van begeleider of van de honden, kan Diergezind de geplande activiteit kosteloos annuleren.
2.15 Bij extreme warmte of bij regen in de koude maanden mag Diergezind de activiteit inkorten, dit om oververhitting of onderkoeling te voorkomen.
2.16 In geval van ziekte of andere gevallen van overmacht mag Diergezind de reeds geplande activiteiten annuleren. De reeds betaalde dienst wordt later volbracht. De eigenaar dient desgevallend zelf voor vervanging te zorgen. Deze situaties zullen door Diergezind zo snel mogelijk aan de eigenaar gemeld worden.
2.17 Het staat Diergezind vrij om aanvragen te aanvaarden dan wel te weigeren. De eigenaar wordt via e-mail op de hoogte gebracht van aanvaarding dan wel weigering.

3. Verplichtingen eigenaar
3.1 De eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor Diergezind en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren.
3.2 De eigenaar dient te zorgen dat Diergezind in bezit komt van de huissleutel of toegang heeft tot de woonst. Het overhandigen van de sleutel kan tijdens het kennismakingsgesprek of het mag in een envelop in de brievenbus gedeponeerd worden (minstens 2 dagen voor de start van de dienst). Indien de sleutel in brievenbus wordt gedeponeerd, moet er een naam van uw dier op staat, zodat er geen verwarring ontstaat bij welk adres deze hoort.
3.3 De eigenaar dient een contactpersoon aan te wijzen in geval van nood.
3.4 Wanneer de eigenaar toestemming geeft om de kat naar buiten te laten gaan, doormiddel van kattenluik of tijdens de dagelijkse bezoek van Diergezind, dient de kat voorzien te zijn van een chip. Het chipnummer moet in het dierenpaspoort staan.
3.5 De eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn en binnen handbereik/ in het zicht zijn voor de verzorging van het huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal Diergezind deze naar eigen inzicht en zonder overleg aanschaffen waarbij de kosten voor de eigenaar zijn.
3.6 Eigenaar dient Diergezind te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier. Eventuele logés, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de diensten en afspraken met Diergezind.
3.7 De eigenaar zorgt ervoor dat de huisdieren alle verplichte inentingen gekregen heeft/hebben.
3.8 De eigenaar zorgt ervoor dat de huisdieren preventief behandeld wordt/worden tegen vlooien, wormen en teken.
3.9 Indien een hond ziek of loops is, zal de eigenaar dit melden vóór het uitvoeren van de opdracht.
3.10 De eigenaar zal bij het kennismakingsgesprek vermelden of de huisdieren al dan niet ooit agressief gedrag vertoond hebben naar mensen en/of andere dieren. Indien dit zo is heeft Diergezind het recht de hond(en) te weigeren.
3.11 De eigenaar zal het contract volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen. Bij het vermelden van onvolledige of foutieve informatie, is de eigenaar aansprakelijk jegens Diergezind voor alle daaruit voortvloeiende schade.
3.12 De eigenaar machtigt Diergezind om – enkel in geval van hoogdringendheid en indien de eigenaar niet bereikbaar is binnen de daarvoor nodige tijd – in geval dat het dier dringend medische verzorging nodig heeft door ongeval, ziekte, letsel, e.d. , op kosten van de eigenaar de in de overeenkomst vermelde dierenarts en bij niet beschikbaarheid van deze laatste, eender welke andere dierenarts te consulteren, die alle nodige medische handelingen mag verrichten.
3.13 De eigenaar heeft een familiale verzekering waarbij de huisdieren meeverzekerd.
3.14 De eigenaar zorgt ervoor dat het huisdier op het afgesproken adres aanwezig is/zijn. Indien het dier of de dieren niet aanwezig is/zijn worden de kosten van de geplande dienst onverminderd in rekening gebracht.
3.15 De eigenaar accepteert dat de hond(en) na de wandeling nat en/of vies kan zijn. Diergezind zorgt voor de eerste reiniging (drogen met handdoek), maar is niet verantwoordelijk voor verdere gevolgen hiervan.
3.16 De eigenaar dient zorg te dragen voor een degelijke halsband/harnas en riem (en indien nodig muilkorf). Indien Diergezind meent dat een muilkorf noodzakelijk is, dient u hier zorg voor te dragen. Diergezind mag overigens ook eigen, veilige riemen en halsbanden gebruiken.

4. Gezondheid van de hond
4.1 De hond dient gezond te zijn om te kunnen deelnemen aan de groepsactiviteiten van Diergezind.
4.2 Uw hond moet ingeënt zijn tegen Hondenziekte (D), de ziekte van Weil (rattenziekte) (L), ziekte van Parvo (kattenziekte) (P), Kennelhoest (Bb/Pi)en Hepatitis Contagiosa Canis (H) en andere bij wet verplichte inentingen. Het Europees Paspoort moet ter inzage beschikbaar zijn bij de ondertekening van het contract. Tevens na de hernieuwing van de vaccinatie moet het Europees Paspoort ter inzage beschikbaar zijn. Zonder bewijs van geldige vaccinatie kan de hond niet mee met Diergezind.
4.3 De hond moet absoluut vrij zijn van wormen en vlooien – dit om te vermijden dat andere honden en de wagen worden besmet. Diergezind raadt aan om de hond ook te behandelen tegen teken.
4.4 Indien de hond loops is of lijdt aan een besmettelijke ziekte dient u dit onmiddellijk te melden aan Diergezind.
4.5 Een zieke of loopse hond kan niet deelnemen aan een groepsactiviteit en kan niet vervoerd worden in de wagen van Diergezind. Een individuele wandeling is wel mogelijk met een zieke of loopse hond en dit aan het tarief van een individuele wandeling.
4.6 Diergezind kan niet garanderen dat een loopse hond niet gedekt zal worden. Diergezind verbindt zich er wel toe om alles in het werk te stellen om ook intacte reuen met hoge geslachtsdrift op afstand te houden.
4.7 Ernstige gezondheidsklachten moet u tijdens het intakegesprek melden aan Diergezind, zoals artrose, hernia, heupdysplasie, epilepsie, suikerziekte, doofheid, blindheid, MDR1.
4.8 Een hond die lijdt aan epilepsie kan niet deelnemen aan de hondenwandeling.
4.9 Als de hond bij het thuis oppikken blijkt ziek, kreupel of loops te zijn, dan kan de hond niet mee met de hondenwandeling en kan hij ook niet vervoerd worden. Diergezind zal desgevallend de eigenaar op de hoogte stellen van de toestand van de hond.
4.10 Voorkomen van maag-torsie: vooral rassen met een grote borstkas zijn daar gevoelig aan. Honden van deze rassen mogen niet mee met de wandelingen tot anderhalf uur na de voeding.
4.11 Diergezind is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond ook niet tijdens een ongeval of transport.

5. Vervoer van de hond
5.1 Diergezind verbindt zich tot het veilig en zo comfortabel mogelijk vervoeren van de hond.
5.2 Diergezind verbindt zich tot het regelmatig reinigen, ontsmetten en inspecteren op veiligheid van de wagen van Diergezind.
5.3 Diergezind verbindt zich ertoe om tijdens warme dagen de airconditioning van de wagen ononderbroken te laten werken zolang honden in de wagen zitten.

6. Betalingen en tarieven
6.1 Tarieven worden besproken tijdens het eerste contacten zijn tevens te vinden op de website www.diergezind.com
6.2 Alle weergegeven tarieven zijn excl. eten, drinken, medicatie en verzorgingsproducten en kosten voor dierenarts en trimsalon.
6.3 De vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht door wordt duidelijk vermeld en de eigenaar gaat akkoord door ondertekening van de overeenkomst. Vanaf dan is er geen betwisting over de prijs meer mogelijk.
6.4 De vergoeding dient door de eigenaar aan Diergezind betaald te worden 7 vóór aanvang van de dienst, tenzij anders overeengekomen. Wanneer het totale bedrag 7 dagen voor het begin van de oppasperiode niet voldaan is, mag Diergezind deze dienst weigeren.
6.5 Extra kosten die niet omschreven werden in de prijsofferte, dienen door de eigenaar binnen de 8 dagen voldaan te worden.

7. Annuleringen, tussentijds stopzetten
7.1 Bij annulering door de eigenaar van een gereserveerde oppasdienst zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht als volgt:
– Annulering binnen 1 maand tot 2 weken voor het ingaan van de services conform de aangegane overeenkomst: 50% van de overeengekomen prijs
– Annulering binnen 2 weken voor het ingaan van de services conform de aangegane overeenkomst: 100% van de overeengekomen prijs.
7.2 Bij annulering door de eigenaar voor de uitlaatdienst, zowel privéwandelingen als groepswandelingen dient deze bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail af te melden. Afmeldingen korter dan 24 uur worden volgens normaal tarief doorberekend.

8. Aansprakelijkheid en schade aan derden
8.1 Diergezind heeft een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering voor het geval Diergezind schade zou aanrichten aan derden tijdens het uitvoeren van de dienst.
8.2 De eigenaar dient een familiale verzekering te hebben waarin het dier is opgenomen. Ondertekening van het contract door de eigenaar betekent dat de eigenaar stilzwijgend verklaart zulke verzekering te hebben. De eigenaar is ertoe gehouden om zulke verzekering te hebben en te houden zolang het contract met Diergezind geldig is.
8.3 Bij wijziging van de polis familiale verzekering of bij stopzetting van het contract familiale verzekering dient u Diergezind hiervan op de hoogte te brengen.
8.4 Diergezind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden veroorzaakt door het dier. De eigenaar blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die zijn hond veroorzaakt en dient de kosten die hieruit voortvloeien aan derden te vergoeden.
8.5 Diergezind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van de eigenaar aangericht door een natte, vuile of overenthousiaste hond.
8.6 Diergezind is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond ook niet tijdens een ongeval of transport.